CENTRUM
MEDYCZNE
SOBIESKIEGO

badania laboratoryjne

świadczenia pielęgniarskie

szczepienia dodatkowe

badania wstępne i okresowe

porady lekarskie

Od 1. lipca 2024 r. obowiązuje nowy grafik przyjęć lekarzy:

Rozporządzenie w formacie pdf »

Kliknij aby otworzyć Program Szczepień Ochronnych na rok 2024

Wersja online programu szczepień https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-2024/

Przypominamy o konieczności wykonania szczepień przypominających (błonica, tężec) dla osób , które ukończyły 18 lat. To ostatnie szczepienie z kalendarza szczepień ochronnych. 
Zapisy w rejestracji. Zapraszamy.

 

Zapraszamy na:

 • konsultacje dietetyczne: mgr Agnieszka Haber, czwartki 15:00-18:00

Zapisy w Rejestracji Centrum Medyczne Sobieskiego lub pod nr tel.  (22) 842 58 13,(22) 258 68 94, dla tel. kom. 459 595 800

Szanowni Pacjenci,

proszę o zapoznanie się z podstawowymi zasadami dotyczącymi skierowań na badania dodatkowe i do poradni specjalistycznych.

Skierowania na badanie EKG oraz badania obrazowe (USG/ RTG) mogą być wystawione przez naszego lekarza POZ wyłącznie na umówionej wizycie osobistej.

Skierowanie na badania laboratoryjne oraz do specjalisty można uzyskać również w ramach teleporady. Lekarz naszej przychodni nie wystawi w/w skierowań, z wyjątkiem skierowania do okulisty, na podstawie prośby pisemnej (tzw. „kartki”) ani na wizycie „dodatkowej” między pacjentami, ponieważ wymagane jest badanie pacjenta.

Lekarz POZ nie jest sekretarką lekarzy specjalistów, lekarzy prywatnych oraz szpitali i nie wystawia skierowań na ich zlecenie. Nie ”przepisuje” badań prywatnych na NFZ.

Zleca te badania i konsultacje, które są mu potrzebne do prawidłowego prowadzenia diagnostyki terapii w POZ.

Z poważaniem,
Kierownik Przychodni
Lek. Grażyna Wronka

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2015 r.  w przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przypadku skierowania pacjenta do szpitala, w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.

Lekarz leczący pacjenta w poradni specjalistycznej jest obowiązany pisemnie informować lekarza kierującego, w tym lekarza POZ o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania, oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. Informacja ta powinna być przekazywana nie rzadziej niż co 12 miesięcy, w przypadku gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga okresowej kontroli lub zmiany leczenia lub lekarz POZ nie ma możliwości samodzielnego zweryfikowania zasadności ordynowanych, w ramach leczenia specjalistycznego, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Po zakończeniu leczenia szpitalnego oraz w przypadku udzielenia świadczenia w SOR lub izbie przyjęć, pacjent powinien otrzymać od szpitala kartę informacyjną oraz skierowania, recepty, zlecenia zalecone w karcie informacyjnej; zlecenia na transport sanitarny, zwolnienie lekarskie.

Skierowanie elektroniczne do poradni specjalistycznej nie ulega przeterminowaniu, jest ważne do momentu zrealizowania. Kontynuacja leczenia związana z tą samą chorobą również nie wymaga wystawiania ponownego skierowania.

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. :
1/ zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych
orzeczeń
2/ zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia lekarz POZ może wydać orzeczenie do uprawiania sportu wyłącznie w terminie bilansu zdrowia przeprowadzanego w określonych przedziałach wiekowych. W przypadku, gdy zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres bilansu zdrowia oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym lekarz POZ wydaje skierowanie do lekarza sportowego.
Lekarz POZ nie ma obowiązku zlecania badań dodatkowych wymaganych do orzeczenia sportowego – morfologia, glukoza, badanie ogólne moczu, EKG, ponieważ badania te wykraczają poza zakres badania bilansowego. Dlatego badania te rodzic wykonuje we własnym zakresie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią poniższych dokumentów:

 • Dr K. Wdowiak: 29.07-09.08.2024r.
 • Dr A. Czyżewska: 22.07-02.08.2024r.
 • Dr S. Nowak: 22-26.07.2024r.
 • Dr K. Kilian: 22-26.07.2024r.
 • Dr L. Kaca: 17-26.07.2024r.
 • Dr E. Patrzałek: 15-19.07.2024r.
 • Dr V. Łaguna: 08-19.07.2024r.
 • Dr M. Bronikowski: 12-15.07.2024r.
 • Dr E. Bogacka: 15.07.2024r.
 • Dr K. Jędrzejowska: 15.07.2024r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wydanie zaświadczenia dla dziecka o możliwości uczęszczania do żłobka lub przedszkola NIE JEST świadczeniem refundowanym przez NFZ.

Jednocześnie brak jest podstaw prawnych do żądania wydania takiego zaświadczenia dla dziecka wracającego do placówki np. po powrocie do zdrowia po zachorowaniu. Dlatego wydanie takiego zaświadczenia wiąże się z opłatą i może być realizowane w trakcie wizyty komercyjnej. Na Państwa życzenie możemy wydać fakturę, na podstawie której rodzice mogą wystąpić o zwrot kosztu wizyty do żłobka/przedszkola wymagającego takiego zaświadczenia. Informujemy również, że regulaminy wewnętrzne placówek opiekuńczych i oświatowych nie obowiązują placówek służby zdrowia i nie mogą stać w sprzeczności z przepisami ogólnymi dotyczącymi obowiązków lekarzy i placówek POZ.

Ponadto wyjaśniamy,  iż wystawianie zaświadczeń, że dziecko jest zdrowe po chorobie i może pójść do żłobka/przedszkola nie ma większego sensu m.in. dlatego, że dziecko może zachorować ponownie nawet po godzinie od wydania zaświadczenia.  Poza tym wyobraźcie sobie Państwo analogiczną sytuację, że każdy pracownik np. po przeziębieniu wymagającym kilku dni zwolnienia lekarskiego musi przynieść zaświadczenie od lekarza, że jest zdrowy i może wracać do pracy.

 Dodatkowo, wydanie zaświadczenia wiąże się z wizytą w przychodni, która naraża dziecko na ponowny kontakt z chorobami i zwiększa ryzyko ponownego zachorowania, zwłaszcza w okresie rekonwalescencji po chorobie. Nie ma możliwości odbywania takich wizyt w ramach wizyt profilaktycznych dzieci zdrowych, które są przeznaczone na bilanse i szczepienia i nie mogą być blokowane na wydawanie bezsensownych druków. Na pewno mają Państwo świadomość tego, że rezerwowanie wizyty lekarskiej w celu wydania takiego zaświadczenia zmniejsza liczbę dostępnych terminów w razie potrzeby konsultacji dziecka naprawdę wymagającego kontaktu z lekarzem.

Dlatego prosimy rodziców o współpracę w wyeliminowaniu nieuzasadnionych żądań  stosowanych przez żłobki i przedszkola, tym bardziej, że naraża to Państwa dzieci na niekorzystne skutki zdrowotne.

Kierownik Centrum Medycznego Sobieskiego
Grażyna Wronka

https://pulsmedycyny.pl/dr-hab-agnieszka-mastalerz-migas-w-zlobku-czy-przedszkolu-wystarczy-oswiadczenie-rodzica-ze-dziecko-jest-zdrowe-993555

W okresie przed zastosowaniem powszechnych szczepień przeciwko odrze, tj. przed 1975 rokiem, przechorowanie odry w populacji było zjawiskiem powszechnym. Zatem osoby po 50 roku życia z dużym prawdopodobieństwem przechorowały odrę. Przechorowanie odry daje trwałą odporność na całe życie.

Jeśli nie wiesz lub nie pamiętasz, czy chorowałeś lub byłeś szczepiony, to powinieneś:
• zgłosić się do swojego lekarza,
• zapytać lekarza o zasadność badania poziomu przeciwciał przeciwko odrze,
• ewentualnie poddać się szczepieniu ochronnemu, po konsultacji z lekarzem.
Osoby dorosłe zaszczepione jedną dawką szczepionki, w celu pełnego uodpornienia powinny przyjąć drugą, przypominającą dawkę szczepionki.
Koszt szczepienia osoby powyżej 19 roku życia leży po stronie tej osoby.
Szczepienia przeciwko odrze przeprowadza się szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce. Wszystkie zarejestrowane w Polsce szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce dopuszczone są do stosowania także u osób Dorosłych.
Schemat podania szczepionki wskazuje Charakterystyka Produktu Leczniczego (CHPL), zgodnie z którą zaleca się podanie 1 dawki szczepionki, jako szczepienia podstawowego.
Zaleca się podanie 2 dawki szczepionki, najlepiej w ciągu 3 miesięcy od podania 1 dawki (nie wcześniej, niż 4 tygodnie od podania 1 dawki).
Nie zaleca się podawania szczepionki w okresie ciąży, a przez minimum 1 miesiąc po szczepieniu nie należy zachodzić w ciążę.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Dzwoniąc pod bezpłatny numer Teleplatformy Pierwszego Kontaktu – 800 137 200 – otrzymasz informację nt. placówek opieki zdrowotnej, również poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.

Porady udzielane są w kilku językach.

Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tu znajdziesz link do videochatu dla osób niesłyszących

Przychodnia jest czynna:

 • od poniedziałku do czwartku
  w godzinach 7:30-20:00,
 • w piątek
  w godzinach 7:30-18:00.

Infolinia NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 (całodobowo)

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

W przypadkach zagrożenia życia:
24 godzinny dyżur pełni Pogotowie Ratunkowe, nr tel. 999, 112 (z tel. komórkowych)

 

© 2008-2024 Centrum Medyczne Sobieskiego.