CENTRUM
MEDYCZNE
SOBIESKIEGO

badania laboratoryjne

świadczenia pielęgniarskie

szczepienia dodatkowe

badania wstępne i okresowe

porady lekarskie

Szanowni Pacjenci,

proszę o zapoznanie się z podstawowymi zasadami dotyczącymi skierowań na badania dodatkowe i do poradni specjalistycznych.

Skierowania na badanie EKG oraz badania obrazowe (USG/ RTG) mogą być wystawione przez naszego lekarza POZ wyłącznie na umówionej wizycie osobistej.

Skierowanie na badania laboratoryjne oraz do specjalisty można uzyskać również w ramach teleporady. Lekarz naszej przychodni nie wystawi w/w skierowań, z wyjątkiem skierowania do okulisty, na podstawie prośby pisemnej (tzw. „kartki”) ani na wizycie „dodatkowej” między pacjentami, ponieważ wymagane jest badanie pacjenta.

Lekarz POZ nie jest sekretarką lekarzy specjalistów, lekarzy prywatnych oraz szpitali i nie wystawia skierowań na ich zlecenie. Nie ”przepisuje” badań prywatnych na NFZ.

Zleca te badania i konsultacje, które są mu potrzebne do prawidłowego prowadzenia diagnostyki terapii w POZ.

Z poważaniem,
Kierownik Przychodni
Lek. Grażyna Wronka

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2015 r.  w przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przypadku skierowania pacjenta do szpitala, w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.

Lekarz leczący pacjenta w poradni specjalistycznej jest obowiązany pisemnie informować lekarza kierującego, w tym lekarza POZ o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania, oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. Informacja ta powinna być przekazywana nie rzadziej niż co 12 miesięcy, w przypadku gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga okresowej kontroli lub zmiany leczenia lub lekarz POZ nie ma możliwości samodzielnego zweryfikowania zasadności ordynowanych, w ramach leczenia specjalistycznego, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Po zakończeniu leczenia szpitalnego oraz w przypadku udzielenia świadczenia w SOR lub izbie przyjęć, pacjent powinien otrzymać od szpitala kartę informacyjną oraz skierowania, recepty, zlecenia zalecone w karcie informacyjnej; zlecenia na transport sanitarny, zwolnienie lekarskie.

Skierowanie elektroniczne do poradni specjalistycznej nie ulega przeterminowaniu, jest ważne do momentu zrealizowania. Kontynuacja leczenia związana z tą samą chorobą również nie wymaga wystawiania ponownego skierowania.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Dzwoniąc pod bezpłatny numer Teleplatformy Pierwszego Kontaktu – 800 137 200 – otrzymasz informację nt. placówek opieki zdrowotnej, również poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.

Porady udzielane są w kilku językach.

Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tu znajdziesz link do videochatu dla osób niesłyszących

Przychodnia jest czynna:

  • od poniedziałku do czwartku
    w godzinach 7:30-20:00,
  • w piątek
    w godzinach 7:30-18:00.

Infolinia NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 (całodobowo)

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

W przypadkach zagrożenia życia:
24 godzinny dyżur pełni Pogotowie Ratunkowe, nr tel. 999, 112 (z tel. komórkowych)

 

© 2008-2024 Centrum Medyczne Sobieskiego.